Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

no-rush
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viawyliczanka wyliczanka
no-rush
Reposted fromtfu tfu viahepi hepi
1749 98b2
Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viahepi hepi
no-rush
1149 614c 500
Reposted fromsnowlake snowlake viafajnychnielubie fajnychnielubie
no-rush
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 viainspirations inspirations
no-rush
2392 8de3
no-rush
  
Reposted fromfriends friends viainspirations inspirations
no-rush
Reposted fromgruetze gruetze viainspirations inspirations
no-rush
7013 671b 500
no-rush
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
no-rush
9544 15c2
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
no-rush
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.
— Franz Kafka
no-rush
no-rush
4238 df0a
Reposted fromrichtich richtich viahepi hepi
no-rush
Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— "Ferdydurke", Witold Gombrowicz
Reposted frommyzone myzone viahepi hepi
no-rush
4172 737a 500
Reposted frommisza misza viadomqe domqe
no-rush
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viahepi hepi
4771 77db
Reposted fromvanilla-shit vanilla-shit viadomqe domqe
no-rush
5633 9bef
Reposted fromkaiee kaiee viadomqe domqe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl